Clarín Ràdio radiobanda.com

Idioma

Participa

  • Àlbum
  • Àlbum
  • Vídeos
  • descarregues

Flash Mp3 Player

BP  Notícies
Image

La Banda Primitiva ha gravat un Disc Compacte a principis del mes de novembre. En esta ocasió, el CD està inclòs dintre la campanya Retrobem la nostra Música, patrocinada per la Diputació de València.

L'obra objecte d'esta gravació és LAURO, del compositor i músic del Clarín José Alamà Gil. Compositor polifacètic, Alamà és autor de composicions simfòniques per a banda, música per a la ràdio, música de cambra, i de recuperacions del patrimoni folklòric popular. A més es membre de S.G.A.E., S.D.A.E., CO.SI.CO.VA i W.A.S.B.E.

Lauro és una composició musical encàrrec del M. I. Ajuntament de Llíria en commemoració del 750 aniversari de la Carta de Poblament.
Dintre el seu caràcter formal la composició esta dividida en dos ben diferenciats moviments que s'expliquen a continuació:

A/ CUADRAGÉSIMA

Encara que en la INTRODUCCIÓ la seua construcció està afirmada sobre diversos CANTUS FIRMUS que li atorguen un cert ambient inspirat en l'època medieval, el seu contingut harmònic de caràcter reposat i tranquil, està basat en diferents series pentatòniques (transformades a vegades en ordres de quartes i quintes i altres en el ús continuat d'intervàlica de 2es Majors i 3es menors i la suma de ambdues) Aconseguint per mitjà d'elles un desenvolupament melòdic ric en tímbrica, que suporta el motiu principal inspirat en un tema litúrgic profundament conegut arrelat i utilitzat en les activitats quaresmals llirianes:

Image

B/ MONASTERIUM

El Real Monestir de Sant Miquel Arcàngel de Llíria és el punt geogràfic al qual la xarxa social de Llíria envolta, i és pel qual esta 2a part de la composició, caracteritzada pel seu dinamisme i agilitat, rica en recursos percussius, virtuosisme instrumental, en el vent-fusta, extremada brillantor en el vent-metall i abundància de pluralitat polirítmica , són, junt a una secció central molt extensa, expressiva, meditada i sensible a l'oït, l'argument i elements principals per a la construcció i desenvolupament de la mateixa. En aquesta secció central, la flauta, amb el seu protagonisme i de manera dialogant i insistent a la vegada, pretén representar, el germen del nou estament establert pel Rei Jaume I, i que mitjançant l'aprofitament i ús de la varietat tímbrica que ens ofrenen els instruments solistes del Vent-fusta per una part i per l'altra el desenvolupament d'un en un principi humil i delicat tema, el transcórrer de la composició l'anirà evolucionant i fent-lo guanyar força i presència, denotant amb ell els substancials canvis que de manera constant s'han vingut produint en la vida ciutadana cap el progrés i modernització fruit del nou orde i les noves institucions, i on l'avanç de l'ALLEGRO que ens portarà a la fi de la composició podrem apreciar com a homenatge i reconeixement al Sant benefactor, menudes en extensió però amplies en sonoritat i brillantor al·lusions als goigs a Sant Miquel Arcàngel.


Image

Tot açò en un llenguatge palpitant, intens i inclús en ocasions pertinaç, propi de la contemporaneïtat que pretén reflectir el moviment.

Web de José Alamà Gil.