Clarín Ràdio radiobanda.com

Idioma

Participa

  • Àlbum
  • Àlbum
  • Vídeos
  • descarregues

Flash Mp3 Player

BP  Notícies
Image

De conformitat amb el que disposa l'article 22 dels Estatuts, es convoca JUNTA GENERAL ORDINÀRIA de l'ATENEU MUSICAL I D'ENSENYAMENT BANDA PRIMITIVA DE LLÍRIA, la qual tindrà lloc el pròxim dia 8 de Març de 2008, dissabte, a les 16 hores en primera convocatòria i a les 16'30 hores en segona convocatòria, d'acord amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1.- Lectura i aprovació si procedix de l'Acta de l’anterior Junta General Ordinària .
2.-Exposició de la Memòria d'activitats i gestió del exercici 2007 i aprovació si procedix.
3.- Dació de comptes de l'exercici 2007 i aprovació si procedix.
4.- Presentació i aprovació si és el cas del pressupost de 2008.
5.- Elecció de la Junta Directiva.
6.- Nomenament de censors de comptes.
7.- Precs i preguntes.

Nota: Són electors tots els socis numeraris i músics, majors d’edat amb una antiguitat de al menys tres mesos abans de la celebració de la Junta General. Per poder participar en la votació cal que acudisquen proveïts del corresponent DNI.